Przeglądy wind

Aby eksploatacja wind załadowczych przebiegała bezproblemowo należy:

  • dokonywać przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż 180 dni (Rozporządzenie z dnia 29 października 2003r. Dz. U. Nr 193, poz.1890, załącznik nr 2),
  • zlecać montaż oraz wszelkie naprawy wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowym, posiadającym uprawnienia wydane przez UDT,
  • użytkować podest ruchomy zgodnie z instrukcją eksploatacji,
  • zadbać, aby operator został przeszkolony do obsługi samochodowych wind załadowczych.

Badanie techniczne pojazdu z zamontowaną windą załadowczą może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 98, poz.602, Rozdział 3, art. 81 ust9).

Brak dokumentu stwierdzającego sprawność podestu ruchomego, uniemożliwia zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie go do ruchu. Poruszanie się pojazdem z niezarejestrowaną windą załadowczą, w razie kontroli drogowej, grozi nałożeniem grzywny, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego a nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową.